Stichting informatie

Gegevens Stichting Zabawas conform wettelijke ANBI vereiste

 

Naam van de instelling zoals in de statuten vermeld:

Stichting Zabawas

 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer:

8155.93.016

 

Postadres van de stichting:

Postbus 16710 2500 BS Den Haag

 

Beschrijving van de doelstelling van de stichting:

De stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties met name de Nederlandse samenleving ten goede komen. 

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

Het werk dat de stichting uitvoert:

Geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie.   

 

De manier waarop de stichting geld werft:

De stichting is een z.g vermogensfonds en werft niet actief financiële middelen.

 

Beheer van het vermogen van de stichting:

Het vermogen van de stichting is ontstaan uit verkregen erfenis van de familie Zanen waarbij als voorwaarde is bepaald dat het vermogen in stand gehouden moet worden.
Het beheer van het vermogen is uitbesteed.

 

De besteding van het vermogen van de stichting:

Het beschikbare bedrag voor donaties in 2017 bedroeg € 3.123.900. De samenstelling van de toegekende donaties over 2017 is weergegeven in het jaarverslag 2017.
Per 31 december 2017 is een donatiereserve aanwezig van € 863.528.
De opbrengst uit het stamvermogen vormt het budget voor het daaropvolgende kalenderjaar.
De omvang van de toegekende, maar nog niet uitbetaalde donatieverplichtingen bedraagt per 31 december 2017 € 3.516.978.

 

Beleidsplan:

Klik hier voor het document.

 

Samenstelling van het bestuur:

Functie van de bestuurders:

Voorzitter De heer J.P.F.M. Funnekotter                                                                                 

Secretaris De heer mr. P.E. Driessen

Penningmeester De heer drs. A.C. Van Meer 

Bestuurslid De heer drs. S.M. Allegro                                                                     

Bestuurslid Mevrouw M.H. Besselink    

Bestuurslid Mevrouw F.M. Hameetman

 

 

Beloningsbeleid:

Acht keer per jaar komt het bestuur bijeen. Voor de voorbereiding en het bijwonen van de vergaderingen ontvangen de bestuursleden een niet bovenmatige vacatievergoeding. Gemaakte onkosten, kosten die de bestuursleden redelijkerwijs maken door hun functie bij de stichting, worden vergoed.
Stichting Zabawas heeft geen personeel in dienst.
Alle uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie Capital Support B.V.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017:

Stichting Zabawas heeft de volgende bedragen conform haar doelstellingen gedoneerd:

Budget 2017: €2.334.526,-

Toegekend Cultuur € 1.353.620,00
  Educatie € 883.200,00
  Geneeskunde € 375.226,00
  Natuur € 130.652,00
  Sport € 85.217,00
Totaal toegekend   € 2.827.915,00

 

2017

 

Inkomsten

Netto bank- effecteninkomsten  en diversen €833.071,-

Uitgaven

Uitvoeringskosten / Bestuurskosten   €232.842,-

Jaarverslag

Klikt u hier voor het jaarverslag 2018

Klikt u hier voor het jaarverslag 2017

De jaarrekening over 2017 is voorzien van een goedkeurende verklaring door Drs. Erik Westerhof R.A. Worrel & Jetten Accountants en Adviseurs B.V.